شبیه‌سازی سیستم‌های تهویه صنعتی

در مباحث تهویه صنعتی در بخش‌های مختلف، به منظور طراحی دقیق و تحلیل جریان هوا و آلاینده‌ها می‌توان از روش‌های شبیه‌سازی عددی و دینامیک سیالات محاسباتی بهره برد.

در این حوزه مثال‌های بسیار متنوعی وجود دارد که می‌توان به تحلیل جریان هوای آلوده و یا گازهای آلاینده خروجی از کارخانه‌ها و دود‌کش‌های آنها، تحلیل آلاینده‌های تولید‌شده در فضا و نحوه خارج کردن آنها از فضا، تحلیل جریان هوا در اتاق‌های تمیز، تحلیل جریان هوا در بیمارستان‌ها به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی‌ها، شبیه‌سازی جریان هوا و آلاینده‌ها در ترمینال‌های اتوبوس‌رانی و اماکن بارگیری وسایل نقلیه مسقف، تحلیل چیدمان دمنده‌ها و مکنده‌ها در فضاهای دارای آلودگی به منظور ارتقا سطح کیفیت هوا، تحلیل شرایط توزیع دما و رطوبت در گلخانه‌ها، ارزیابی نحوه توزیع دما در اتاق‌های ژنراتورها و غیره اشاره داشت.

شبیه‌ سازی سیستم‌های تهویه صنعتی

به صورت کلی در هر کاربردی که نیاز به تحلیل دقیق جریان هوا و سایر سیالات و آلاینده‌ها وجود داشته باشد، از دینامیک سیالات محاسباتی می‌توان به نحو مؤثری بهره برد.

به صورت کلی در هر کاربردی که نیاز به تحلیل دقیق جریان هوا و سایر سیالات و آلاینده‌ها وجود داشته باشد، از دینامیک سیالات محاسباتی می‌توان به نحو مؤثری بهره برد.