طراحی سیستم‌های پاکسازی دود و کنترل دود پارکینگ

رویکرد استانداردها و مقررات مختلف در خصوص عملکرد سیستم‌های مدیریت و کنترل دود با یکدیگر متفاوت است. مرجع الزامات ضوابط ملاک عمل سامانه‌های تهویه، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در خصوص سیستم‌های تهویه و تخلیه دود پارکینگ، استاندارد BS 7346-7 است. این استاندارد رویکرد سیستم‌های تهویه و تخلیه دود در پارکینگ‌های بسته را به دو رویکرد پاکسازی دود (Smoke Clearance) و کنترل دود (Smoke Control) تقسیم‌بندی کرده و مقاصد و وظایف هر یک را تعیین می‌کند.

بر اساس این استاندارد، از سیستم‌هایی که بر اساس رویکرد پاکسازی دود طراحی و اجرا می‌شوند نمی‌توان انتظار حفظ میدان دید افراد و یا حفظ دمای محیط در بازه مشخصی را داشت. این سیستم‌ها بر اساس الزامات مخصوص به خود طراحی می‌شوند. وظیفه این سیستم‌ها در درجه اول پاکسازی و تخلیه سریع‌تر دود ناشی از حریق پس از اتمام فرآیند اطفاء و در درجه دوم کاهش چگالی و دمای دود ناشی از حریق در طول حادثه است. بر اساس این استاندارد هر دو سیستم جت فن و کانال‌کشی را می‌توان با رویکرد پاکسازی دود طراحی نمود.

طراحی سیستم‌های پاکسازی دود و کنترل دود پارکینگ

وظیفه سیستم‌های پاکسازی دود، تخلیه سریع‌تر دود ناشی از حریق پس از اطفا و همچنین کاهش چگالی و دمای دود ناشی از حریق در طول حادثه است.

وظیفه سیستم‌های پاکسازی دود، تخلیه سریع‌تر دود ناشی از حریق پس از اطفا و همچنین کاهش چگالی و دمای دود ناشی از حریق در طول حادثه است.

طراحی و پیاده‌سازی سیستم تهویه و تخلیه دود پارکینگ با رویکرد کنترل دود به مراتب سخت‌تر، پیچیده‌‍تر و پرهزینه‌تر است. این سیستم‌ها به نحوی طراحی و اجرا می‌شوند که در زمان بروز حریق به آتش‌نشانان کمک کنند و امکان نزدیک‌شدن آنها تا فاصله معینی از محل حریق را فراهم نمایند. بر اساس استاندارد این رویکرد را صرفاً می‌توان با استفاده از جت فن پیاده نمود. طراحی این سیستم‌ها باید بر اساس محاسبات دقیق صورت پذیرفته و با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گیرد.

طراحی سیستم‌های کنترل دود باید بر اساس محاسبات دقیق صورت پذیرفته و با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گیرد.

طراحی سیستم‌های کنترل دود باید بر اساس محاسبات دقیق صورت پذیرفته و با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گیرد.