طراحی سامانه‌های فشار مثبت و فشار منفی

دود عامل اصلی بروز تلفات در حوادث حریق است، در حدود 70 درصد تلفات ناشی از حریق در اثر استنشاق دود رخ می‌دهد. دود سریعاً از محل حریق حرکت کرده و سلامتی افراد در سایر قسمت‌ها و فضاهای ساختمان را تهدید می‌کند.
در شفت‌های آسانسورها و راه‌پله‌ها با تزریق هوای بیرون به داخل فضا فشار مثبت نسبت به فضاهای مجاور ایجاد می‌گردد. اختلاف فشار ایجادشده بین شفت‌ها و فضاهای مجاور سبب ایجاد جریان هوای با سرعت بالا در منافذ و مسیرهای جریان بین شفت و فضاهای مجاور شده و در نتیجه از نفوذ دود به داخل شفت جلوگیری به عمل می‌آید. در این روش مسیر خروج در فشار بالا و نواحی دود در فشار پایین قرار می‌گیرند. باید توجه داشت که معمولاً دود به واسطه اثر دودکشی تمایل دارد که وارد شفت‌های عمودی ساختمان شده و از آنجا به سرعت در ساختمان انتشار یابد و سامانه فشار مثبت از بروز این اتفاق جلوگیری می‌کند.

Positive and negative pressure

معمولاً دود به واسطه اثر دودکشی تمایل دارد که وارد شفت‌های عمودی ساختمان شده و از آنجا به سرعت در ساختمان انتشار یابد و سامانه فشار مثبت از بروز این اتفاق جلوگیری می‌کند.

معمولاً دود به واسطه اثر دودکشی تمایل دارد که وارد شفت‌های عمودی ساختمان شده و از آنجا به سرعت در ساختمان انتشار یابد و سامانه فشار مثبت از بروز این اتفاق جلوگیری می‌کند.

در سیستم‌های کنترل دود ناحیه‌ای (Zoned Smoke Control) به منظور جلوگیری از سرایت دود از فضای حریق و ناحیه دود به سایر نواحی، علاوه بر ایجاد فشار مثبت در نواحی مجاور، سعی می‌شود که با تخلیه دود از ناحیه دود فشار منفی ایجاد گردد.
روش‌های مختلفی به منظور طراحی سیستم‌های فشار مثبت و فشار منفی وجود دارد. این سیستم‌ها را می‌توان به صورت سرانگشتی، با استفاده از روابط جبری، با استفاده از مدلسازی شبکه‌ای و با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) طراحی و تحلیل نمود. در ساختمان‌های بلندمرتبه و آسمان‌خراش‌ها طراحی سامانه‌های فشار مثبت پلکان و شفت آسانسور به واسطه افزایش نیروی شناوری امری پیچیده است و نیاز به تحلیل‌های دقیق دارد.

در ساختمان‌های بلندمرتبه و آسمان‌خراش‌ها طراحی سامانه‌های فشار مثبت امری پیچیده است و نیاز به تحلیل‌های دقیق دارد.

در ساختمان‌های بلندمرتبه و آسمان‌خراش‌ها طراحی سامانه‌های فشار مثبت امری پیچیده است و نیاز به تحلیل‌های دقیق دارد.

مدت‌هاست که به دلیل مسائل ایمنی در استانداردهای مختلف الزاماتی جهت باز نماندن درب‌های راه‌پله در نظر گرفته می‌شود. اغلب کدها الزاماتی را برای تجهیز درب‌های راه‌پله به خودبسته‌شو یا به مکانیزم بسته و چفت‌شدن خودکار در نظر گرفته‌اند. فرض باز بودن درب‌ها در فرآیند طراحی سیستم فشار مثبت تأثیر چشمگیری در نتایج دارد. در ساختمان‌های بزرگ که فرآیند تخلیه افراد مدت زمان زیادی به طول می‌انجامد لازم است که این فرض را لحاظ نمود.